Regulamin

Charytatywny Bieg Karnawałowy
I runda Jura Trail Run 2018
7 stycznia 2018 r.

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY:
1.Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie MIASTO SPORTU
42-221 Częstochowa, ul. Dzierżonia 4
tel: 606 233 313 (w godzinach 9:00 – 17:00)
2. Współorganizatorzy:
Gmina Olsztyn
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
CHRONOSPORTS sp. z o.o.
Strefa Fitness

II PATRONAT HONOROWY:
Tomasz Kucharski – Wójt Gminy Olsztyn

III CELE:
1. Wsparcie rzeczowe dla:
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni
– Dom dla Dzieci „Skałka”
– Dom dla Dzieci „Sosenka”
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.
3. Promocja Gminy Olsztyn – samorządu dbającego o kulturę fizyczną swoich mieszkańców
4. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywizacja lokalnej społeczności
5. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich
6. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży
7. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia
fizycznego i psychicznego

IV TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 7 stycznia 2018 roku (niedziela). Start o godz. 11.00
2. Miejsce – Parking – początek ścieżki rowerowo-rolkowej na końcu ulicy Bugajskiej
w Częstochowie
GPS: 50.759864, 19.197122
(dojazd DK 46 – kierunek Jędrzejów – (Olsztyn, Janów))
3. Ramowy harmonogram
9:00 – 10.30 – Praca Biura Zawodów
10.45 – Uroczyste otwarcie imprezy
11.00 – Start Biegów na dystansie 5 / 10 / 15 km
13.35 – Zamknięcie trasy Biegów
Dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii bezpośrednio po zakończeniu danego dystansu.

V DYSTANSE:
1. Bieg przełajowy na dystansie 5 km / 10 km / 15 km

VI TRASA:
Obejmuje nawierzchnię gruntowo-piaszczystą i obszary leśne. Trasa oznakowana co 1 km. Nie posiada atestu PZLA. Mapa trasy zostanie udostępniona przez Organizatora na stronie biegu
Limit czasu dla wszystkich dystansów: 2h 00min.
Na 5 km, trasy ustawiony zostanie punkt z wodą.

VII KATEGORIE i KLASYFIKACJA:

1. Bieg na 15 km
– Open Kobiet
– Open Mężczyzn
2. Bieg na 10 km
– Open Kobiet
– Open Mężczyzn
3. Bieg na 5 km
– Open Kobiet
– Open Mężczyzn

VIII POMIAR CZASU:
Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Oficjalnym czasem biegów jest czas BRUTTO. Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, chip należy przymocować do buta wplatając go w sznurówki. Wyniki nieoficjalne obowiązują przez 72 godziny od publikacji w tym czasie można składać reklamacje oraz wnosić o korektę danych.
Wyniki dostępne będą na stronie www.wynikionline.pl

IX PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób zrzeszonych w klubach sportowych, jak i amatorów. Limit Uczestników wynosi 250 osób na biegi 5 / 10 / 15 km.
2. W biegu na 5 km udział mogą wziąć osoby w wieku 12 lat i starsze
W biegu na 10 km udział mogą wziąć osoby w wieku 16 lat i starsze
W biegu na 15 km udział mogą wziąć osoby w wieku 18 lat i starsze

3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w Biegu (podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego po przedstawieniu dokumentu tożsamości).
4. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu. Organizator nie ubezpiecza uczestników.
5. Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
7. Każdy z uczestników może wystartować na JEDNYM wybranym przez siebie dystansie. Nie ma możliwości wielokrotnej klasyfikacji.

X ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biurozawodow.pl do dnia 4 stycznia 2018 r.
2. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy:
7 stycznia 2018 r. – w BIURZE ZAWODÓW – Parking przy ścieżce rowerowo pieszej – Odrzykoń w godzinach 9:00 – 10:30.
3. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń do udziału w Biegu Organizator automatycznie kończy przyjmowanie zgłoszeń.
4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.
5. Każdy z Uczestników Biegu ma obowiązek sprawdzenia przed Biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.
6. Wysokość opłaty startowej:
Wysokość opłaty startowej zależna jest od dystansu.
Dodatkowo można rozbudować pakiet startowy o koszulkę techniczną (wersja K /M)
Wzór koszulki i komina dostępny jest na stronie biegu oraz na FB.

10 zł z każdej opłaty wpisowej przeznaczone zostanie na zakup wyposażenia dla:
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni
– Dom dla Dzieci „Skałka”
– Dom dla Dzieci „Sosenka”

Do 20.12.2017 21.12.2017-04.01.2018 Od 05.01.2018
Bieg 5 km 30,00 70,00
Bieg 10 km 40,00 80,00
Bieg 15 km 50,00 90,00
+ koszulka 20,00 25,00 30,00
+ komin 20,00 25,00 30,00

Wpłaty należy dokonać na konto:
MIASTO SPORTU
ul. Dzierżonia 4; 42-221 Częstochowa
Alior Bank: 37 2490 0005 0000 4500 6524 5404
Tytułem: BK18 – dystans – imię i nazwisko

8. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.
9. Osoby chcące otrzymać fakturę / rachunek za udział w biegu proszone są o przesłanie takiej informacji na adres klub@miastosportu.pl
10. W ramach wpisowego organizator zapewnia m.in.:
– elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych
– pamiątkowy medal
– posiłek na mecie i wodę na trasie
– w przypadku wykupienia pakietów + – koszulkę/komin

XI BIURO ZAWODÓW:
Parking – początek ścieżki rowerowo-rolkowej na końcu ulicy Bugajskiej w Częstochowie
GPS: 50.759864, 19.197122
(dojazd DK 46 – kierunek Jędrzejów – (Olsztyn, Janów))
Biuro czynne w godzinach 9:00 – 10:30

XII NAGRODY:
1. W klasyfikacji OPEN Kobiet / OPEN mężczyzn na każdym dystansie nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca
(puchary, dyplomy, upominki od sponsorów)
2. Wszyscy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne
2. Wszystkich Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
3. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją Organizatora.
5. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jaki i podczas Biegu pod rygorem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
8. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres CHRONOSPORTS sp. z o.o. ul. Dzierżonia 4 42-221 Częstochowa
9. Organizator nie prowadzi depozytu.
10. Organizator nie zapewnia natrysków po biegu.
11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Informacji dodatkowych udziela:
Łukasz Maletz
tel: 606 233 313 (w godzinach 9:00 – 15:00)